Probíhá údržba serveru, některé stránky nemusí být dočasně funkční.
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

Katedra mechaniky K132Témata - Závěrečné práce

Vypsaná témata prací pro akademický rok 2023/2024:

Bakalářská práce (Bc.)

Hledání a porovnání space-filling algoritmù pro generátory kvazináhodných èísel s nenulovým poèátkem

Tématem této bakaláøské/diplomové práce bude implementovat a porovnat nìkteré z mo¾ných pøístupù tzv. space-filling algoritmù (dále jen SF). V poslední dobì se objevují po¾adavky na SF algoritmy, které nezaèínají na bílé plo¹e, ale mají za úkol pokraèovat z nìjakého zadaného stavu. Tato oblast ji¾ tak probádaná není a nabízí nìkolik mo¾ných a znaènì rùznorodých øe¹ení, co¾ bude náplní práce. V pøípadì zájmu by bylo mo¾né na tématu dále pracovat i v rámci diplomové práce.

Dal¹í informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Matěj Lepš

Homogenizace perforovaných tenkostìnných profilù

Cílem této práce by bylo navrhnout výpoèetní postup pro urèení stabilitní únosnosti tenkostìnného prutu pro libovolný vzor dìrování. Únosnost homogenizovaného prutu bude modelována zobecnìnou nosníkovou teorií tenkostìnných konstrukcí se zohlednìním anizotropie materiálu. Práci je té¾ mo¾né pojmout jako diplomovou nebo disertaèní.
Dal¹í informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Návrh závìsného systému pro výstavní instalace v prostorách AVU

Cílem práce je navr¾ení a statické ovìøení závìsné konstrukce, slou¾ící k prezentaci prací studentù Akademie výtvarných umìní

Kontakt: Aleš Jíra

Ovìøování mechanických vlastností zubù a dentálních implantátù

Cílem práce je zji¹»ování mechanických vlastností zubù a dentálních implantátù pomocí nanoindentace, ovìøení mechanické únostnosti dentálních implantátù a analýza jejich povrchù

Kontakt: Aleš Jíra

Regrese experimentální dat metodami multikriteriální optimalizace

Cílem navrhované práce by bylo vytvoøení programového nástroje v prostøedí MATLABu, který umo¾òuje regresi dat pomocí splinových funkcí. Protichùdné po¾adavky co nejvìt¹í hladkosti a co nejmen¹í chyby budou zohlednìny pomocí metod vícekriteriální optimalizace. V pøípadì zájmu by bylo mo¾né na tématu dále pracovat i v rámci diplomové práce.
Dal¹í informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Statická optimalizace tvarovì slo¾itých konstrukcí

Cílem této práce by byla tvarová optimalizace navr¾eného objektu z pohledu statického resp. dynamického pùsobení. Optimalizace by se dále týkala vhodnosti aplikace tradièních (ocel, beton) i netradièních (tkané kompozity, sklo, plasty) materiálù. Z tématu práce vyplývá úzká spolupráce s nìkterým ze studentù fakulty architektury z ateliéru Ing. Floriána, Ph.D. V pøípadì zájmu by na práci bylo mo¾né pokraèovat i v rámci magisterského studia.
Dal¹í informace o tématu najdete zde.

Kontakt: Jan Zeman

Statické posouzení mobilní bambusové konstrukce propagaèního stánku pivovaru

Cílem práce je vytvoøení alternativních statických modelù a jejich posouzení prostøednictvím MKP

Kontakt: Aleš Jíra

Statický rozbor vybraného historického objektu

Cílem této práce je statický rozbor objektu z pohledu rùzných okrajových podmínek. Jedná se o rùzné typy ulo¾ení konstukcí a vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky. Z tématu práce vyplývá úzká spolupráce s praxí a firmami zabývajícími se opravami historických konstrukcí. V pøípadì zájmu by na práci bylo mo¾né pokraèovat i v rámci magisterského studia.

Kontakt: Petr Fajman

Vícekriteriální rekonstrukce mikrostruktury

Jedním se zásadních problémù modelování tradièních i moderních materiálù je popis uspoøádání jednotlivých slo¾ek materiálu z omezených informací dostupných napøíklad z pozorování materiálù pod elektronovým mikroskopem. Cílem rekonstrukèních postupù je vybudovat model mikrostruktury ze základních statistických charakteristik pozorovaného materiálu. Cílem navrhované práce by bylo vytvoøení programového nástroje pro rekonstrukci mikrostruktury víceslo¾kových materiálù. Zohlednìní rùzných statistických kritérií pro rekonstrukci by byly zohlednìny technikami vícekriteriální optimalizace. Na tématu je mo¾né pracovat v rámci bakaláøské práce, magisterských projektù zakonèených diplomovou prací pøípadnì i v rámci doktorského studia.
Dal¹í informace o tématu naleznete zde

Kontakt: Jan Zeman

Vliv vstupních parametrù na MKP modely nosníkù z lepeného lamelového døeva

Pøesnost urèení modulù pru¾nosti døeva, které jsou vstupními parametry do pøíslu¹ných MKP modelù, má na jejich vìrohodnost zásadní vliv. Stupeò rozpracování tématu bude pøizpùsoben typu práce (bakaláøské, nebo magisterské), stejnì jako podíl experimentální a teoretické èásti.

Kontakt: Lenka Melzerová

Diplomová práce (Ing.)

Biomechanické vlastnosti tuhých tkání

Biomechanické vlastnosti tuhých tkání - experimentální verifikace makro-mezo-mikrotuhosti, pevnost, lomovitost, aplikace indenteru a elektronových mikroskopù.

Kontakt: Miroslav Petrtýl

Kompozitní polymerové náhrady lidského skeletu

Kompozitní polymerové náhrady lidského skeletu.

Kontakt: Miroslav Petrtýl

Kovové pìny

Téma 4: Studium absorbèních vlastností porézních kovových pìn. Náplò: Provedení a vyhodnocení rázových experimentù porézní kovové pìny (91% porozita, uzavøená bunìèná struktura), konstrukèní vyu¾ití, sendvièové konstrukce. Modelování elastických a èasovì závislých jevù.

Kontakt: Jiří Němeček

Materiálové vlastnosti betonu a pískovcù

- Vliv vlhkosti na materialové charakteristiky betonu
- Experimentalní analýza stárnutí betonu
- Materiálové charakteristiky piskovcù pøi rùzném stupni nasycení vodou

Kontakt: Petr Konvalinka

Mikromechanika cementových kompozitù

Téma 6: Vytvoøení databáze mikromechanických vlastností kompozitù na bázi cementu Náplò: Vy¹etøování mikromechanických parametrù cementových kompozitù (cement, popílek, struska, mikro a nanoaditiva) pomocí metody nanoindentace a small-scale testù experimentální mìøení, doprovodné analýzy optická mikroskopie, SEM, AFM.

Kontakt: Jiří Němeček

Mikromechanika zubù

Téma 5: Biomechanika zubní skloviny a dentinu pomocí nanoindentace. Náplò: Experimentální urèení mikromechanický parametrù zubní skloviny a dentinu za pomoci nanoindentace. Stanovení závislostí (profily vlastností, smìrová závislost, anizotropie).

Kontakt: Jiří Němeček

Modelace a remodelace tuhých tkání

Modelace a remodelace tuhých tkání (kortikalis, spongiózní kost, subchondrální kost a chrupavka).

Kontakt: Miroslav Petrtýl

Modifikace samozhutnitelných beton? SCC pomocí nano?ástic

Tématem bude charakterizace a návrh principiáln? nových SCC sm?sí pro zaji?t?ní pohledových beton? vysokých st?n-sloup? za sou?asné minimalizace tlak? na bedn?ní. Sm?s bdue modifikována pomocí nano?ástic

Kontakt: Jiří Němeček

Nanoindentace

Téma 1: Experimentální mìøení nanomechanických vlastností cementových materiálù. Náplò: Studium elastických a èasové závislých parametrù cementových kompozitù (cement, popílek) pomocí metody nanoindentace, experimentální mìøení, doprovodné analýzy SEM, AFM, základní modelování procesù.

Kontakt: Jiří Němeček

Optimalizace tvaru døíkù dentálních implantátù

cílem práce je modelování pomocí MKP a hledání optimální varinty tvaru nitrokostní èásti dentálního implantátu. Návrh mo¾ných zmìn a povrchových úprav pou¾itých materiálù.

Kontakt: Aleš Jíra

Prodlu¾ování dlouhých kostí dìtí

Prodlu¾ování dlouhých kostí dìtí – napjatostní analýzy.

Kontakt: Miroslav Petrtýl

Simulace po¹kozování keramických kazet

Pøi výpalu keramických prvkù, napøíklad støe¹ních ta¹ek, se pou¾ívá tunelovací pec. Keramické prvky jsou ulo¾eny na nosièe, které musí vydr¾et tepelné nahání v nìkolika tisících cyklech. Cílem bakaláøské / diplomové práce je provést výpoèetní analýzu nového keramického nosièe, který trpí pøedèasným poru¹ením. Na základì analýzy navrhnout optimální tvar nosièe. Student bude pracovat v grafickém prostøedí preprocesoru Salome, výpoèetního programu OOFEM a postprocesoru Paraview. Bude se øe¹it sdru¾ená úloha teplota/mechanika. Pro práci staèí základní znalosti poèítaèe a modelování, znalost základního programování je výhodou. Práce bude vykonávána v souèinnosti s firmou Silike, Dìèín a výsledky budou pou¾ity v praxi.

Kontakt: Vít Šmilauer

Statický rozbor plachtových konstrukcí

Cílem této práce je zji¹tìní statického pùsobení plachtových konstrukcí z pohledu rùzných okrajových podmínek. Jedná se o rùzné typy ulo¾ení a vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky. Z tématu práce vyplývá úzká spolupráce s praxí a firmami zabývajícími se výrobou plachtových konstrukcí.

Kontakt: Petr Fajman

Superhydrofobicita betonu

Téma 3: Zvy¹ování odolnosti betonových konstrukcí proti pronikání vody pomocí hydrofobizace. Náplò: Studium povrchové a hloubkové hydrofobizace betonu, selekce dostupných pøípravkù, experimentální mìøení stupnì hydrofobizace (hloubka, kontakní úhel), mechanismy pùsobení. Experimentální práce a modelování- povrchové napìtí, kapilární absorbce, superhydrofobicita.

Kontakt: Jiří Němeček

Umìlé náhrady artikulární chrupavky

Umìlé náhrady artikulární chrupavky – návrh hybridních implantátù.

Kontakt: Miroslav Petrtýl

Umìlé zubní náhrady

Umìlé zubní náhrady – stabilita døíkù implantátù ve spongiózní kosti (napjatostní a deformaèní pole v implantátech a v kostní tkáni).

Kontakt: Miroslav Petrtýl

Doktorská práce (Ph.D.)

Degradace zdenych klenbovych mostu vlivem dopravy

Zkousky zdenych prvku ve stridavem excentrickem tlaku, kumulace poskozeni, stanoveni pripustne hloubky trhlin, odhad zivotnosti zdenych klenbovych mostu.

Kontakt: Petr Řeřicha

Materiálové charakteristiky betonu zatí¾eného úèinky teploty a rozmrazovacích prostøedkù

V práci se pøedpokládá provedení experimentální a poèítaèové analýzy chování betonu pøi zatí¾ení rùzným poètem cyklù zmrazování-rozmrazování (výroba zku¹ebních tìles, zatì¾ování, testování na moderním zatì¾ovacím stroji a vyhodnocení výsledkù mìøení).

Kontakt: Petr Konvalinka

Paralelní výpoèty v mechanice konstrukcí

Pøedmìtem navrhované práce je vyu¾ití distribuovaných a paralelních poèítaèových technologií pro simulaci chování stavebních konstrukcí, zejména s ohledem na aplikaci komplexních 3D výpoètù, realistických materiálových modelù a adaptivních technik, které jsou výpoèetnì vysoce nároèné. Pøedpokládá se vyu¾ití algoritmù pro dynamické vyrovnávání zátì¾e jednotlivých procesorù (load balancing), iteraèních metod øe¹ení a efektivních algoritmù distribuovaného ukládání dat. Výsledky práce najdou vyu¾ití nejen na moderních paralelních (super)poèítaèích, ale i na poèítaèových svazcích zalo¾ených na sítích pracovních stanic.

Kontakt: Bořek Patzák

Reprezentace materiálových rozhranní

Tématem práce bude návrh a implementace algoritmù pro popis pohyblivých materialových rozhranní v numerických modelech. Výsledky práce najdou uplatnìní napø. v modelování proudìní s volnou hladinou ci simulacích výrobních procesù.

Kontakt: Bořek Patzák

Transportní procesy

Téma 2: Transport chloridù v betonu. Náplò: Provedení experimentù a numerického modelování pro stanovení difuzních charakteristik betonu, aplikace procesu odstranìní chloridù z ¾elezobetonové konstrukce metodou elektrochemické extrakce, míra koroze výztu¾e. Stanovení závislostí na klíèových parametrech (po¹kození, karbonatace betonu).

Kontakt: Jiří Němeček

— K132 FSv CVUT —
(C) 1998-2024 by Mech, powered by Apache, Debian & Dell